El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona (Lleida), es va constituir inicialment entre el Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida l'any 1996, i posteriorment, s'hi van incorporar la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Solsona.

El CTFC és un consorci públic adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i s’hi relaciona mitjançant el Departament competent en matèria de boscos. També forma part dels centres de recerca de Catalunya (CERCA) i està acreditat com agent TECNIO per la Generalitat (desenvolupador de tecnologia públic).

La missió del CTFC és contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de l’excel·lència en recerca i de la transferència de coneixement i de tecnologia a la societat amb l’ànim d’esdevenir un centre de referència en l’àmbit nacional i internacional.

Organigrama
La Junta és l'òrgan de govern del Consorci i està formada pels membres següents:

A
El/la conseller/a del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de boscos, que en serà president/a

B
Dos representants del Consell Comarcal del Solsonès

C
Dos representants de la Universitat de Lleida

D
Dos representants de la Diputació de Lleida

E
Dos representants de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

F
Dos representants de la Generalitat de Catalunya

G
Dos representants de la Universitat Autònoma de Barcelona

H
Dos representants de la Diputació de Barcelona

I
Dos representants de l'Ajuntament de Solsona

J
El nombre de representats segons el conveni d'adhesió de cada una de les institucions o entitats que es consorciïn en el futur.

La Junta nomena el director general, que regeix el dia a dia de la institució.


(*)FBS és una societat que té com a objectiu valoritzar el coneixement de l'empresa matriu (CTFC) i transferir-lo al mercat en forma de nous productes i/o serveis de qualitat lligats a l'empresa dels equips tècnico-científics del CTFC.