Dinàmica del paisatge i biodiversitat / CTFC
Línies d'R+D i Transferència

  • Diagnosi de la dinàmica del medi natural
  • Anàlisi de riscos i dels impactes del canvi global
  • Estudi dels serveis ecosistèmics i anàlisi de taxes d’intercanvi
  • Dinàmica fluvial: interaccions entre aigua i sedi-ments a múltiples escales espacials i temporals
  • Desenvolupament de mesures de gestió i adaptació a nivell de paisatge/regió
  • Planificació de la conservació
  • Mètodes i eines per la planificació forestal multi-objectiu a nivell de paisatge/regió
  • Eines per al recolzament a la presa de decisions en un context de canvi global
Àmbits de treball

/ Estudi de la biologia, ecologia i conservació d’espècies

/ Instruments de planificació i gestió per a la conservació de la biodiversitat

/ Models de gestió d’ecosistemes utilitzant aproximacions multiescalars, mètodes d’optimització i sistemes de recolzament a la presa de decisions

/ Ecologia del paisatge

/ Bioindicadors per a l’avaluació de l’estat de conservació dels ecosistemes

/ Integració de mesures de conservació de la biodiversitat amb l’ús dels recursos naturals i la percepció social

/ Restauració d’hàbitats forestals i fluvials

/ Integració de l’ús de drons en aplicacions forestals i de biodiversitat

/ Eines per la simulació de l’evolució dels boscos i els seus serveis ecosistèmics sota diferents règims de gestió forestal i escenaris climàtics

/ Eines de simulació d’incendis per preveure el seu impacte i per desenvolupar plans de prevenció d’incendis