imatge notícia destacada 1
imatge notícia destacada 2
Contribuïm a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i a la gestió sostenible del medi natural.

Per aconseguir aquest objectiu treballem a partir de tres programes: la gestió forestal multifuncional, la dinàmica del paisatge i la biodiversitat, i la bioeconomia i la governança.

La recerca desenvolupada en aquests programes es centra en aspectes clau com l'equilibri de funcions del medi natural, l'adaptació al canvi climàtic i la competitivitat al llarg de les cadenes de valor. Part de l'activitat realitzada als programes es transfereix a través de la societat FBS.


coneix la
INSTITUCIÓ
>

Estratègia 2019-2025
>

PERSONAL
>
programes de treball
01
Gestió forestal multifuncional
Plantegem la gestió forestal multifuncional en base al coneixement i al desenvolupament d’eines que assegurin els valors ecològics, socials i econòmics dels ecosistemes forestals, garantint la provisió sostenible de béns i serveis. Analitzem i avaluem la modelització de la dinàmica dels espais forestals, per promoure una silvicultura per a l’adaptació als canvis ambientals i socials, basada en el coneixement del funcionament del bosc. La recerca i la innovació en planificació forestal multifuncional a diferents escales i el desenvolupament d’eines de suport a la gestió i planificació agroforestal són claus en aquest sentit. També investiguem l’ecologia del foc, la capacitat d’adaptació i resposta dels sistemes forestals a les pertorbacions naturals i la prevenció dels grans incendis forestals.

+ info
gestió forestal
Dinàmica del paisatge i biodiversitat
02
Dinàmica del paisatge i biodiversitat
El paisatge resultant de la relació entre els ecosistemes i la societat és l’objecte d’estudi d’aquest programa. L’anàlisi dels impactes de diversos factors de canvi sobre els valors naturals i els béns i serveis que els ecosistemes proporcionen és bàsic per assegurar-ne la provisió futura. L’ecologia del paisatge i la biodiversitat, l’anàlisi dels incendis i altres pertorbacions, els paisatges mosaic (els sistemes agro-forestals o les transicions entre zones urbanes-periurbanes-rurals) i el desenvolupament d’eines innovadores per la planificació forestal i per la presa de decisions són objecte dels nostres treballs. La innovació en planificació forestal a escala de bosc/paisatge/regió i el desenvolupament d’eines de suport a la presa de decisió són elements clau per a l’anàlisi de les dinàmiques del paisatge i de la biodiversitat i per la gestió del territori.

+ info
03
Bioeconomia i governança

L’estudi i la promoció de la bioeconomia va estretament lligada a la recerca, la innovació i la competitivitat de les cadenes de valor, la mitigació del canvi climàtic i el desenvolupament econòmic i social a les zones rurals.

La demanda i els mercats al voltant dels productes emergents requereix l’establiment de nous processos i bioproductes (fusta contralaminada, circuits de proximitat de biomassa, tòfones, bolets, suro, plantes aromàtiques i medicinals, etc.) per encaixar la bioeconomia en l’economia circular, amb la promoció de noves polítiques.

+ info
Bioeconomia i governança
Transferència
04
FBS / Transferència
Part de l'activitat realitzada es transfereix a través de la societat FBS, encarregada de valoritzar el coneixement del CTFC i donar-lo a conèixer al mercat en forma de nous productes i/o serveis de qualitat lligats a l'expertesa dels equips tècnico-científics del Centre.

logos FBS i Incafust


Projectes i publicacions destacades


Projectes
RECERCA

Forest Landscape Planning and Decision Making Group
FORPLADEM
Stock de carbono en los suelos de España: respuesta al cambio climático y al cambio de uso
INtegrated research on FOrest Resilience and Management in the MEDiterranean
INFORMED
Decision Making Support for Forest Ecosystem Services in Europe - Value Assessment, Synergy Effects and Trade-offs
POLYFORES
Sustainable future of European Forests for Developing the Bioeconomy
BioForEcon
Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in the Mediterranean basin
Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector
EUROCOPPICE
Climate-Smart Forestry in Mountain Regions
CLIMO
Spurring Innovations for Forest Ecosystem Services in Europe
Multipurpose trees and non-wood forest products a challenge and opportunity
Building the European Biodiversity Observation Network
EU BON
Integración de la producción y diversidad micológica en la planificación y gestión forestal de masas de P. sylvestris y P. pinaster del norte de España
MICOGEST
Pasado, presente y futuro de los bosques de montaña: seguimiento y modelización de los efectos del cambio climático y la gestión sobre la dinámica forestal
GESCLIMFOR
Forecasting of ecosystem services in forests: impacts and adaptation to extreme climate events
FORESTCAST
Estrategias de Respuesta de sistemas leñosos mediterráneos a perturbaciones de origen natural o antrópico
ESTRES
Evaluación de la eficiencia de alternativas de gestión forestal multi-objetivo a nivel de paisaje
EFOREST
Evaluación del efecto de los factores ambientales en la diversidad fúngica y de su influencia en la generación de servicios ecosistémicos
MICOSYSTEMS
Environmental public goods From Farming through Effective Contract Targeting
Social Innovation in Marginalised Rural Areas
Models and decision Suport tools for integrated Forest policy development underglobal change and associated Risk and Uncertainty
New and old world perspectives for forest ecology and management in a context of global change
Grup de recerca consolidat Center for Mediterranean Forest Research

Projectes
IMPLEMENTACIÓ

Innovative management strategies for climate change adaptation of mixed subhumid Mediterranean forests
Restoration, conservation and governance of the Alnus aluvial forests in the Mediterranean Region
Innovative forest management strategies to enhance biodiversity in Mediterranean forests. Incentives & Management Tools
Sustainable regional bioenergy policies: a game changer
Formació per promoure noves ocupacions en el sector Forestal i Rural
Network of knowledge for efficient private forests
Valorització i innovació en la gestió agrosilvopastoral de la demarcació de Barcelona no metropolitana
Amb el cofinançament de
Fons europeu de desenvolupament regional, Diputació de Barcelona
Operació Valorització de la fusta
Amb el cofinançament de
Fons europeu de desenvolupament regional, Generalitat de Catalunya
Operació Millores en la planificació i mobilització dels recursos forestals de muntanya
Amb el cofinançament de
Fons europeu de desenvolupament regional, Generalitat de Catalunya
Demostració aplicativa de la bioeconomia circular en les comarques rurals i de muntanya
Amb el cofinançament de
Fons europeu de desenvolupament regional, Generalitat de Catalunya
Plataforma transfronteriza de información espacial de fauna de los Pirineos
Innovación y mejora de la competitividad en la producción y aprovechamiento de piñón de pino piñonero
Interreg POCTEFA QUALITY_PINEA
Cost-efficient integration of megafire prevention into forest management in the Mediterranean
LIFE Demorgest
Combining and improving online bird portals data to display near-real- time spatiotemporal patterns of bird distribution across Europe
Forest management promotion for climate change mitigation through the design of a local market of climatic credits
Valorisation of ancient farming techniques in resilient and sustainable agriculture
Training platform open to any Forestry Trainer in europe
Enhancing CSO’s capacities to contribute to forest governance and sustainable growth in the Hyrcanian Mixed Forests eco-region
Improvment of TAXUS baccata conservationstatus in north-eastern Iberian Peninsula
Sustainable management for conservation of Black pine (Pinus nigra subs.salzmanii var Pyerenaica) forests in Catalonia
Integrative management for an improved adaptation of cork oak forest to climate change
Combining and improving online bird portals data to display near-real-time spatiotemporal patterns of bird distribution across Europe
LIFE EuroBirdPortal
From Biodiversity Data to Decisions: enchancing natural value through improved regional development policies
La transformación digital al servicio de la industria maderera del espacio SUDOE
Projecte Erasmus: Blended European Forestry Training
Proposal for a new professional qualification that includes all the competences of the European Chainsaw Certificate
Cambio climatico y adaptacion de los bosques del Pirineo
Preservar y gestionar los habitats de la avifauna bio-indicadora de los Pirineos
Gestión y puesta en red de los espacios naturales del Pirineo
Economía pirenaica: Promoción del empleo forestal transfronterizo
Innovación en la movilización y la transformación de la madera pirenaica
Valorización de las Plantas Aromático-Medicinales silvestres: Gestión sostenible de la biodiversidad vegetal y desarrollo socioeconómico de las zonas rurales del espacio SUDOE
Efficient fire risk communication for resilient societies
Networking for the European Forest Risk Facility initiative
Conservación de quirópteros amenazados y gestión forestal en los Pirineos
Conservación de quirópteros amenazados y gestión forestal en los Pirineos
Forest educational resources
Trabajo en Red para el Desarrollo de un Modelo Integrado de Gestión Sostenible de la Biomasa Forestal en Circuito Corto aplicable a Zonas de Montaña del Espacio SUDOE

Publicacions
(articles, llibres, ...)

How Can Be Lotic Ecosystem Size More Precisely Estimated? Comparing Different Approximations in Pre-Pyrenean and Pyrenean Mountains
Impact of Robinia pseudoacacia stand conversion on soil properties and bacterial community composition in Mount Tai, China
Effects of long-term removal of sheep-grazing in a series of British upland plant communities: Insights from plant species composition and traits
Rapid behavioural response of urban birds to COVID-19 lockdown
Maximum height of mountain forests abruptly decreases above an elevation breakpoint
Weather as main driver for masting and stem growth variation in stone pine supports compatible timber and nut co-production
Performance of statistical and machine learning-based methods for predicting biogeographical patterns of fungal productivity in forest ecosystems
Sink and source co-limitation in the response of stored non-structural carbohydrates to an intense but short drought
Pteridium aquilinum performance is driven by climate, soil and land-use in Southwest Asia
Predicting the potential distribution and forest impact of the invasive species Cydalima perspectalis in Europe
Converting coffee silverskin to value-added products by a slow pyrolysis-based biorefinery process
Dynamics of volatile organic compounds in a western Mediterranean oak forest
Freshwater ecosystems in protected areas: conservation and management
EL CTFC
al món
Hem participat en més de 200 projectes internacionals
projectes al món
EL CTFC
en xifres
icona projectes
1.227
Projectes
d’R+D+i locals, nacionals, internacionals (84 actius al 2018)
icona Publicacions
775
Publicacions SCIs
(89 durant 2018)
icona Convenis
1.230
Convenis
signats arreu del món
icona Articles
550
Articles
sobre els treballs relaitzats
icona Jornades
515
Jornades
i altres accions formatives
92 professionals
92
Professionals
(a 31 desembre 2018)
46% dones 46% dones
40% doctors/es 40% doctors/es
icona Llibres
275
Llibres
on hem participat en la seva publicació
icona Tesis doctorals
47
Tesis doctorals
llegides (6 durant 2018)
icona Unitats mixtes de recerca
7
Unitats mixtes de recerca
(2 JRU, 5 convenis marc)
icona Grups de recerca
2
Grups de recerca (SGR)
acreditats per GENCAT
icona Jornades
>150 Empreses clients
1 spin off (FBS)
1 Patent
1 Model d'utilitat
6 Marques registrades
Contacte
Crta. de St. Llorenç de Morunys
a Port del Comte, km 2
25280 Solsona
Tel. (+34) 973 48 17 52

Per demanar qualsevol tipus d'informació o consulta, empleneu el formulari següent:
Les dades de caràcter personal seran tractades pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i incorporats a l'activitat de tractament d’enquestes, la finalitat del qual és gestionar les consultes i sol·licituds efectuades. Les dades de caràcter personal es suprimiran un cop hagi conclòs la tramitació de la consulta. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan siguin procedents, davant el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Crta. Sant Llorenç de Morunys, km 2, 25280 Solsona, Lleida, o a l'adreça de correu electrònic: secretaria@ctfc.cat